دبیران آموزشگاه الوند

  • 26 فروردين , 1399
  • 11949 نفر
  • کد خبر 100004
ریاضی:
خشایار خسروی (متوسطه دوم)
سلمان منتصری (هندسه، گسسته و ریاضیات رشته انسانی)
راضیه ورع 

فیزیک:
هنری اوشانا شیرآبادی
علیرضا ایمانیه
علی بلندپرواز
کیوان رضوی

زیست:
وحید فتحی
رضا کاظمی

شیمی:
رضا رضوی
مازیار وصال

عمومی:
علی مختارنامه (عربی)
علیرضا جعفری (ادبیات)
علی اصغر جواز (دینی)