ثبت شکایات

برای درج شکایات می توانید به آدرس آموزشگاه 
شیراز-زرهی-انتهای کوچه 60- جنب مهدیه - آموزشگاه کنکور الوند - مراجعه کنید.
شماره تماس : 07138229550