دهم

فصل اول
پاسخ تست آموزشی مجموعهها قسمت  اول
پاسخ تست  آموزشی مجموعهها قسمت دوم
پاسخ تست آموزشی الگو ودنباله
پاسخ تست های آموزشی (کاردرکلاس )دنباله حسابی-قسمت اول
پاسخ تست های آموزشی (کاردرکلاس) دنباله حسابی-قسمت دوم
پاسخ  تست های آموزشی (کاردرکلاس) دنباله هندسی -قسمت اول
پاسخ تست های آموزشی (کاردرکلاس) دنبال هندسی- قسمت دوم
پاسخ تست تکمیلی
پاسخ مجموعه تست آخر فصل
فصل چهارم
پاسخ تست آموزشی(کاردرکلاس)-حل معادله درجه دو-روش تجزیه و مربع سازي
پاسخ تست آموزشی (کاررکلاس) -حل معادله درجه دو-روش کلی دلتا
پاسخ مجموعه تست معادله ي درجه دو
 
  پاسخ تشریحی تست کاردرکلاس معادله درجه دو-روابط بین ریشه ها